civic pro obce

"Strukturální fondy EU jsou při hledání finančních zdrojů výzvou pro každého starostu!"

  Co realizujeme pro OBCE?

   Aktuální nabídka: Vašemu projektu zpracujeme Analýzu zdrojů zdarma ! 

  • Zpracování projektových záměrů a strategií

- vytvoření strategie projektu (výsledky, výstupy, cíle, činnosti)

- vytipování partnerů projektu,

- zpracování časového harmonogramu, rozpočtu

- zpracování analýzy zdrojů a zacílení projektu na konkrétní program podpory

- zpracování středně a dlouhodobých strategií rozvoje

  • Zpracování žádosti o podporu do fondů EU, grantů a jiných dotačních titulů

            - zpracování projektové žádosti včetně povinných příloh a formálních náležitostí

- podání projektové žádosti příslušným orgánům

- zpracování Studie proveditelnosti, CBA analýzy

            - poradenství při řízení a vyúčtování projektů

- poradenství v oblasti správného zacílení projektů

 

  • Výběrové řízení od A po Z

  - zajistíme za Vás vše od výzvy k podání nabídek, přes hodnocení až po závěrečnou výzvu k podpisu smlouvy s dodavatelem

  - Administrace a zveřejňování na Profilu zadavatele

  - Příprava všech základních druhů VŘ – zakázka malého rozsahu, zjednodušené podlimitní řízení, otevřené nadlimitní řízení

 

  • Marketingová podpora

            - aktivity na poli Public relations (vztahů s veřejností)

- zpracování komunikační kampaně projektů,

- publicita projektů vzhledem k donátorům, internetové stránky

- propagace aktivit od zpracování loga projektu až po organizaci kampaně

- veškeré aktivity na poli reklamy a propagace

  • Poradenství

            - poradenství týkající se zpracování projektových žádostí

- poradenství v oblasti organizace a řízení

- poradenství v oblasti ekonomické

- poradenství v oblasti marketingu, reklamy a propagace

 

 

 

Reference projektů realizovaných pro obce